BPA sport marketing v souladu s pozvánkou k výběrovému řízení na vybraná mediální práva k ELH pro sezóny 2023/24 – 2027/28 tímto zodpovídá dotazy položené ze strany některých účastníků výběrového řízení.

V podkladech uvádíte, že se nebude konat žádné druhé nabídkové kolo a že BPA může v rámci hodnotící fáze pouze vyzvat všechny kvalifikované zájemce o daný balíček k vysvětlení, upřesnění či doplnění nabídky. Můžete tedy potvrdit, že BPA nebude vyzývat zájemce, aby zvýšili svou nabídkovou cenu pro konkrétní balíček?

BPA bude v rámci hodnocení nabídek postupovat v souladu s pozvánkou k výběrovému řízení, specifikací jednotlivých balíčků a se svými odpověďmi na dodatečné dotazy kvalifikovaných zájemců.

BPA je tedy až do konce hodnotící fáze (což je nyní plánováno na 10. 5. 2023 v 17:00) oprávněna vyzvat zájemce, kteří ve druhé (nabídkové) fázi výběrového řízení podali nabídku, k vysvětlení, upřesnění či doplnění této nabídky. Taková výzva se může týkat zejména aktualizace nabídkové ceny či rozsahu poskytovaného plnění.

Pokud tak BPA učiní, musí k tomuto vysvětlení, upřesnění či doplnění nabídky vyzvat všechny kvalifikované zájemce o daný balíček. Z logiky výběrového řízení pak vyplývá, že k vysvětlení, upřesnění anebo doplnění nabídky budou vyzváni pouze kvalifikovaní zájemci, kteří v rámci druhé fáze podají nabídku. Nebude již tedy prostor pro to, aby nabídku dodatečně podaly další subjekty, které se v první (kvalifikační) fázi do výběrového řízení sice přihlásily, ale ve druhé fázi vůbec nepodaly nabídku.

Můžete potvrdit, že pokud zájemce podá nabídku na všechny balíčky, musí garantovat, že za celek těchto balíčků uhradí nabídkovou cenu 130, pokud součet nejvyšších nabídek od více zájemců na tyto balíčky činí 100?

Ano, toto můžeme potvrdit. Konkrétně se jedná o situaci, pokud zájemce podává (jinak samostatně hodnocené) nabídky na několik balíčků současně a zároveň vyjádří zájem o jejich získání jako celku (nelze přitom podat jednu souhrnnou nabídku na více balíčků) pod podmínkou ochoty navýšit součet nejvyšších nabídkových cen na jednotlivé balíčky o 30 %. V případě, že zájemce vyjádří zájem o více balíčků, musí v jednotlivých nabídkách upřesnit, které z těchto balíčků má zájem získat jako celek, tedy ve vztahu k jakým balíčkům je při jejich současném získání ochoten uhradit o 30 % vyšší nabídkovou cenu, než kolik činí součet dílčích nejvyšších nabídkových cen za tyto balíčky od více zájemců.

ANSWERS TO QUESTIONS REGARDING THE TENDER FOR ELH MEDIA RIGHTS

Prague, 13 April 2023

In accordance with the Invitation to tender for selected ELH media rights for the seasons 2023/24 - 2027/28, BPA sport marketing hereby answers questions raised by your company.

You mentioned there shall be no second round of bidding and that “the BPA can only invite all qualified Bidders for a given package to clarify, refine or complete their bids during the evaluation phase”. Can you confirm this means BPA will not ask bidders to increase their first round offer for a specific single package? 

BPA will proceed with the evaluation of bids in accordance with the Invitation to tender, the Specifications for each package, and its responses to additional questions from qualified bidders.

Therefore, until the end of the evaluation phase (which is now scheduled for 10 May 2023 at 17:00 PM), BPA is entitled to invite bidders who have submitted a bid in the second (bidding) phase of the tender to clarify, specify or supplement that bid. Such an invitation may relate in particular to an update of the offer price or the scope of the service to be provided.

If the BPA does so, it must invite all qualified bidders for the package to clarify, specify or supplement their bids. It follows from the logic of the tender that only qualified bidders who submit a bid in the second phase will be invited to clarify, specify and/or complete their bid. Thus, there will be no space for additional entities to submit an additional bid which, although they applied in the first (qualification) phase, did not submit a bid in the second phase.

However, we understand that if a bid is placed by a bidder on all packages and that the sum of the highest bids by multiple parties for these packages is of 100, this means that the minimum fee needed from a single operator to obtain these rights is of 130, can you confirm?

Yes, we can confirm this. Specifically, this is a situation where a bidder submits (otherwise separately evaluated) bids for several packages simultaneously and expresses an interest in acquiring them as a whole (one aggregate bid for several packages cannot be submitted), subject to a willingness to increase the sum of the highest bid prices for each package by 30 %. In the event that a bidder expresses interest in more than one package, it must specify in the individual bids which of these packages it is interested in acquiring as a whole, i.e. in relation to which packages it is willing to pay a bid price 30 % higher than the sum of the individual maximum bid prices for these packages from several bidders.

Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.