Společnost BPA sport marketing si tímto dovoluje oznámit vítěze otevřeného a transparentního výběrového řízení na vybraná mediální práva k nejvyšší hokejové soutěži v České republice – Extralize ledního hokeje.

V kategorii určené pro televizní vysílatele na území České republiky se vítězem dvou ze tří balíčků, a tedy hlavním vysílatelem s garancí nejvyššího počtu přenosů, stala společnost O2 TV. Přímé přenosy z utkání ELH bude nadále možné sledovat také prostřednictvím České televize, která uspěla se svou nabídkou na vysílání na volně šířeném programu. Společnost Canal+, která dříve avizovala zájem o mediální práva ELH, konkrétní nabídku na žádný z balíčků nakonec nepodala a pokročilých fází výběrového řízení se nezúčastnila.

Přehled všech vítězných nabídek na jednotlivé balíčky mediálního tendru, tudíž zájemců, kteří nabídli nejvýhodnější podmínky a zároveň splnili i ostatní kritéria stanovená zadávací dokumentací, je uveden v příloze této tiskové zprávy.

BPA sport marketing v nejbližších dnech zahájí s uvedenými vítěznými zájemci detailní jednání o důležitých aspektech budoucí spolupráce, přičemž bližší informace týkající se zejména podoby vysílání ELH počínaje sezónou 2023/2024 budou představeny na tiskové konferenci, která je naplánována na červen.

„Jsme rádi, že konkurenční tender, kterého se nakonec zúčastnilo 15 společností, potvrdil námi očekávaný zájem subjektů zabývajících se sportovním obsahem u nás i v zahraničí. S vítězi jednotlivých balíčků ihned zahájíme jednání směřující k podpisu kontraktů. Věříme, že nám tyto kontrakty společně s výnosy od reklamních partnerů pomohou plnit naše závazky vůči Asociaci profesionálních klubů ledního hokeje a že se nám současně podaří splnit náš cíl zajistit profesionální mediální prezentaci nejvyšší hokejové soutěže pro fanoušky, kluby a partnery ELH,“

Jana Obermajerová, generální ředitelka BPA.

V Praze, dne 10. května 2023

Announcement of the results of the tender for selected media rights to ELH for the seasons 2023/24 – 2027/28

BPA sport marketing is pleased to announce the winners of the open and transparent tender for selected media rights to the highest ice hockey league in the Czech Republic.

In the category for broadcasters in the Czech Republic, the winner of two of the three packages, and therefore the main broadcaster with the guarantee of the highest number of broadcasts, is O2 TV. Live coverage of the ELH matches will also continue to be available on Czech Television, which was successful in its bid to broadcast on the free-to-air channel. Canal+, which had previously announced its interest in the ELH media rights, did not submit a concrete bid for any of the packages and did not participate in the advanced stages of the tender.

An overview of all winning bids for the individual packages of the media tender, i.e. the bidders who bid the most advantageous terms and conditions and at the same time met the other criteria set out in the tender documentation, is attached to this press release.

In the coming days, BPA sport marketing will start detailed negotiations with the winning bidders on important aspects of the future cooperation, with more details on the form of the ELH broadcasts from the 2023/2024 season onwards to be presented at a press conference scheduled for June.

"We are pleased that the competitive tender, which was eventually attended by 15 companies, confirmed our expected interest of sports content providers both at home and abroad. We will immediately start negotiations with the winners of the individual packages with a view to signing contracts. We are confident that these contracts, together with the revenues from advertising partners, will help us to meet our obligations to the Association of Professional Ice Hockey Clubs and that we will at the same time be able to meet our goal of ensuring a professional media presentation of the highest ice hockey league for fans, clubs and Extraleague partners,"

Jana Obermajerová, CEO of the BPA.

Prague, 10 May 2023

Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.