Společnost BPA sport marketing a.s., jakožto výhradní marketingový partner Asociace profesionálních klubů ledního hokeje, vyhlašuje v souladu se Smlouvou o dočasném postoupení marketingových práv, uzavřenou s APK LH, výběrové řízení na vybraná mediální práva k ELH pro období sezón 2023/24 až 2027/28.

BPA tímto oslovuje potenciální zájemce o mediální práva k ELH, mezi které mohou patřit zejména licencovaní broadcasteři, držitelé licence na provozování hazardních her, vydavatelé on‑line a tištěných médií, společnosti zabývající se analýzou sportovních dat či zprostředkovatelské agentury, jakož i další subjekty z Česka, Slovenska a zahraničí splňující podmínky stanovené v pozvánce k výběrovému řízení, a vyzývá je k vyjádření zájmu o vybraná mediální práva.

Výběrové řízení proběhne ve třech fázích:

Kvalifikační fáze (20. 2. – 3. 3. 2023)

Účelem první fáze je medializace pozvánky k výběrovému řízení a zajištění dostatečného okruhu kvalifikovaných zájemců. Lhůta pro doručení přihlášky je stanovena do 3. 3. 2023 do 17:00 hodin.

Nabídková fáze (6. 3. – 3. 4. 2023)

Zájemcům, kteří doloží splnění všech kvalifikačních kritérií, BPA dne 6. 3. 2023 zašle podklady k jednotlivým kategoriím a balíčkům, o které se chce zájemce podle přihlášky ucházet. Zájemci budou mít během nabídkové fáze dostatečnou lhůtu na přípravu nabídek do jednotlivých kategorií výběrového řízení. Lhůta pro doručení závazných nabídek BPA je stanovena do 3. 4. 2023 do 17:00 hodin.

Hodnotící fáze (5. 4. – 28. 4. 2023)

BPA vyhodnotí nabídky podané ze strany všech zájemců. Účastníci výběrového řízení budou o svém úspěchu či neúspěchu informováni nejpozději 28. 4. 2023 do 17:00 hodin. Následně proběhne s úspěšnými zájemci jednání o detailních obchodních podmínkách a podpis smluvní dokumentace.

Komentář Jany Obermajerové:

„Věříme, že tímto transparentním výběrovým řízením zajistíme kvalitní prezentaci ELH, jejích partnerů a finanční prostředky ke splnění našich závazků vůči APK LH za postoupení práv.“

Souvsiející dokumenty:

Dodatečné informace:

O BPA:

BPA sport marketing a.s. působí na českém reklamním trhu od roku 1993, tedy téměř od samého zrodu reklamního trhu v České republice. S využitím svých dlouholetých zkušeností se ve své činnosti zaměřuje na poskytování komplexních služeb z oblasti sportovního marketingu, sponzoringu a reklamy v souvislosti se sportovními projekty, především pak s českým hokejem. V sezóně 2022/23 je již 28. rokem výhradním marketingovým partnerem extraligy ledního hokeje a tuto pozici na základě vyhraného výběrové řízení a uzavřeného kontraktu s APK LH bude zastávat i pro následujících pět sezón, tj do sezóny 2027/28 včetně.

Kontaktní osoba pro media:

Jana Obermajerová

předsedkyně představenstva BPA sport marketing a.s.

e-mail: obermajerova@bpa.cz

ANNOUNCEMENT OF THE LAUNCH OF THE TENDER FOR SELECTED MEDIA RIGHTS FOR THE HIGHEST MEN’S ICE HOCKEY LEAGUE IN THE CZECH REPUBLIC FOR THE SEASONS 2023/24 – 2027/28

BPA sport marketing a.s., as the exclusive marketing partner of the Asociace profesionálních klubů ledního hokeje (APK LH), announces a tender for selected media rights for the highest men’s ice hockey league in the Czech Republic – the Extraliga ledního hokeje (ELH) for the seasons 2023/24 to 2027/28 in accordance with the Agreement on temporary assignment of marketing rights concluded with APK LH.

The BPA hereby addresses potential bidders for the ELH media rights, which may include, in particular, licensed broadcasters, gambling licence holders, online and print media publishers, sports data analysis companies or brokerage agencies, as well as other entities from Czech Republic, Slovak Republic and abroad fulfilling the conditions set out in this invitation, and invites them to express their interest in these selected media rights.

The invitation with further information and description of the individual media rights packages and the application form are available for download on the website www.bpa.cz.

The tender will take place in three phases:

Qualification phase (20 February – 3 March 2023)

The purpose of the first phase is to publicize the invitation to tender and to ensure a sufficient number of qualified bidders. The deadline for delivery of the application is 3 March 2023, specifically by 5:00 PM.

Bidding phase (6 March – 3 April 2023)

On 6 March 2023, the BPA will send to bidders who demonstrates evidence of fulfilling all the qualification criteria the documents for the individual categories and packages for which the bidder intends to bid, according to the application. Bidders will have sufficient time during the bidding phase to prepare their bids for each category of the tender. The deadline for delivery of binding bids is 3 April 2023, specifically by 5:00 PM.

Evaluation phase (5 April – 28 April 2023)

The BPA will evaluate the bids submitted by all bidders. Bidders will be informed of their success or failure no later than 28 April, 2023, by 5:00 PM. The successful bidders will then negotiate the detailed business terms and conditions and sign the contractual documentation.

Comment by Jana Obermajerová:

"We believe that this transparent tender will ensure a quality presentation of ELH, its partners and the funding to meet our obligations to APK LH for the assignment of rights."

About BPA:

BPA sport marketing a.s. has been operating on the Czech advertising market since 1993, almost from the very beginning of the advertising market in the Czech Republic. The company uses its many years of experience to provide comprehensive services in the field of sports marketing, sponsorship and advertising in connection with sports projects, especially czech hockey. In the 2022/23 season, it is the 28th year of being the exclusive marketing partner of the ELH and will continue to hold this position for the next five seasons, i.e. until the 2027/28 season, based on the winning tender and the concluded contract with APK LH.

Contact person for media:

Jana Obermajerová

Chair of the Board of Directors BPA sport marketing a.s.

e-mail: obermajerova@bpa.cz

Attached files

Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.